Betalings- en facturatievoorwaarden

Artikel 1

Facturen

1a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

1b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

1c Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

1d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

1e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. 

1f Als een klant een doorlopend product zoals vermeld in 1e wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Dit is echter alleen kosteloos indien de opzegging wordt gedaan vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de verlengingsfactuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode opzegt.

1g Indien de klant een doorlopend product zoals vermeld in 1e stop zet binnen een maand nadat het product door efficado is verlengd, dan vindt gedeeltelijke creditering plaats na aftrek van gemaakte kosten.

1h Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij efficado binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

1i Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).

Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.